06 maja 2016
   
Tekst

Szukaj w serwisie

LIKWIDACJA BARIER

Zgodnie z zasadą nr 5 Standardowych Zasad Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych (przyjętych przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych) - dostępność do środowiska fizycznego jest jednym z kluczowych obszarów równoprawnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych we wszystkich sferach życia społecznego. Bariery funkcjonalne to brak dostępności lub utrudnienie w korzystaniu przez osobę niepełnosprawną z przestrzeni życiowej człowieka.


Na przestrzeń życiową człowieka składa się architektura, urbanistyka, komunikowanie się, transport oraz urządzenia techniczne. Jej udostępnienie jest warunkiem integracji społecznej osób niepełnosprawnych

Możliwość aktywnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym jest uwarunkowana uprzednią likwidacją istniejących barier. Likwidacja barier architektonicznych polega na dokonywaniu inwestycji lub czynności mających na celu udostępnienie przestrzeni architektonicznej

Likwidacja barier w komunikowaniu się polega na umożliwieniu osobie niepełnosprawnej porozumiewanie się z innymi ludźmi przeważnie poprzez dokonywanie odpowiednich inwestycji

Likwidacja barier technicznych polega przede wszystkim na inwestycjach w sprzęt techniczny pozwalający osobie niepełnosprawnej na samodzielne funkcjonowanie. (definicje opracowane w Ośrodku Szkolenia Krajowej Izby Gospodarczo-Rehabilitacyjnej w Warszawie)

Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się oraz technicznych może być dofinansowana ze środków PFRON, jeżeli jest dokonywana w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych oraz jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem

O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych może ubiegać się osoba niepełnosprawna która ma trudności w poruszaniu się oraz

 • jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, w której likwiduje się bariery albo
 • posiada zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkuje.

O dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne tylko w sytuacji, gdy jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które:

 • mają zaległości wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku byli stroną umowy z PFRON, rozwiązaną z przyczyn leżących po stronie osoby niepełnosprawnej
 • w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków Funduszu. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie.

Wysokość dofinansowania likwidacji barier funkcjonalnych wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Przeciętne wynagrodzenie to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118 ze zm.)

Tryb przyznania dofinansowania

Przyznanie dofinansowania na likwidacje barier funkcjonalnych następuje na wniosek osoby niepełnosprawnej złożony na odpowiednim formularzu w Urzędzie Miasta Opola. Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek w każdym czasie. Podstawę dofinansowania stanowi umowa zawarta pomiędzy Prezydentem Miasta Opola a osobą niepełnosprawną.

Likwidacji barier architektonicznych

Likwidacji barier w komunikowaniu się

Likwidacji barier technicznych

 • budowa pochylni
 • dźwig osobowy
 • podnośnik
 • poręcze w ciągach komunikacyjnych
 • uchwyty w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych
 • likwidacja różnic poziomów ciągów komunikacyjnych, podłóg
 • wymiana ościeżnicy i drzwi
 • podłogi antypoślizgowe

  urządzenia wspomagające odbiór dźwięku telewizora

  telefon ze wzmacniaczem/cewką indukcyjną

  budzik świetlny/wibracyjny

  sygnalizacja optyczna dzwonków do drzwi, telefonu itp.

  instalacja dźwiękowa sygnalizacyjno-alarmowa

  telefon

 CB-radio

  montaż osprzętu umożliwiającego otwarcie drzwi i okien w niestandardowy sposób

  montaż zabezpieczenia wypełnienia skrzydła przed stłuczeniem lub wymiana skrzydła drzwi

  sposobu oświetlenia
trwałe oznakowanie piktogramami budynku, w którym zamieszkuje osoba niepełnosprawna

  zakup urządzenia umożliwiającego osobie z dysfunkcją prowadzenie samochodu

  zakup wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym

Wysokość dofinansowania likwidacji barier funkcjonalnych wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Dochód uprawniający do dofinansowania:

 • osoby samotne nie więcej niż 1450 ,- netto (bez kwoty zasiłku pielęgnacyjnego)
 • osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe nie więcej niż 1115 zł netto na 1 osobę (bez zasiłku pielęgnacyjnego

Przyznanie dofinansowania na likwidacje barier następuje na wniosek osoby niepełnosprawnej złożony na odpowiednim formularzu w:
ADRES

UWAGA: Nie można występować o refundację już dokonanego zakupu. Zakup i prace dotyczące likwidacji barier mogą być finansowane dopiero po złożeniu wniosku i podpisaniu umowy na powyższy cel.

 

     

Koła terenowe
Oferty pracy

 • Pracownik sprzątający
  Pracownik sprzątający Oferta skierowana do osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności Numer...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Statystyka

Użytkowników : 7
Artykułów : 187
Odsłon : 744073
Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 

ARCHIWUM      strona główna     kontakt     mapa serwisu      dla pracowników