05 maja 2016
   
Tekst

Szukaj w serwisie

ULGI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA PRZEJAZDY PKS I PKP

Osoby niepełnosprawne korzystające z przejazdów środkami transportu PKS i PKP uprawnione są do ulg. Aby mieć prawo do zniżki, należy mieć ze sobą dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności. Od stopnia niepełnosprawności uzależniona jest wielkość zniżki.


Dokumentami poświadczającymi uprawnienia dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych do korzystania z ulgi 78 proc. w środkach transportu PKS i PKP są:

pkt.1.

Dla dzieci i młodzieży uczęszczających do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym :

 • legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego,
 • legitymacja szkolna dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych,
 • legitymacja szkolna lub studencka wraz z jednym z dokumentów wymienionych w pkt 2.

pkt.2.

Dla dzieci i młodzieży nie uczęszczających do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym :

 • legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia, wystawiona przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności,
 • legitymacja osoby niepełnosprawnej wystawiona przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności,
 • wypis z treści orzeczenia KiZ, stwierdzający zaliczenie do jednej z grup inwalidów,
 • wypis z treści orzeczenia lekarza ZUS, stwierdzający częściową niezdolność do pracy,
 • całkowitą niezdolność do pracy albo całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Przy przejazdach do i z jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych albo pomocy społecznej bądź organizujących turnusy rehabilitacyjne, wraz z jednym z dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2 wymagane jest zaświadczenie (zawiadomienie, skierowanie) określające odpowiednio:

 • termin i miejsce badania, leczenia, konsultacji, zajęć rehabilitacyjnych, zajęć terapeutycznych albo pobytu w ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej lub na turnusie rehabilitacyjnym,
 • potwierdzenie stawienia się na badania, konsultacje, zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia terapeutyczne.

Dokumentami poświadczającymi uprawnienie jednego z rodziców lub opiekuna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do korzystania z ulgi 78 proc. są :

 • dokumenty dziecka określone w pkt. 1 i 2 - jeśli przejazd jest odbywany z dzieckiem,
 • • zaświadczenie wydane przez przedszkole, szkołę, szkoły wyższe lub placówkę oświatową lub opiekuńczo-wychowawczą (wzór zaświadczenia w rozporządzeniu) lub zaświadczenie wydane przez placówkę zdrowotną, udzielającą pomocy społecznej, organizującą turnusy rehabilitacyjne - jeżeli przejazd jest odbywany po dziecko lub po jego odwiezieniu.

Dokumentami poświadczającymi uprawnienia osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji do korzystania z ulg (49 proc. i 37 proc.) są:

 • wypis z treści orzeczenia KiZ o zaliczeniu do 1. grupy inwalidów,
 • wypis z treści orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej lub komisji lekarskiej MSWiA o zaliczeniu do 1. grupy inwalidów,
 • wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, stwierdzający całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji,
 • zaświadczenie ZUS stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do 1. grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • wypis z treści orzeczenia lekarza rzeczoznawcy KRUS stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji,
 • wypis z treści komisji lekarskiej KRUS stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji,
 • zaświadczenie KRUS stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do 1. grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • legitymacja emeryta-rencisty wojskowego z wpisem o zaliczeniu do 1. grupy inwalidów,
 • legitymacja emeryta-rencisty policyjnego z wpisem o zaliczeniu do 1. grupy inwalidów,
 • legitymacja osoby niepełnosprawnej stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności wydana przez powiatowy zespół d/s orzekania do niepełnosprawności.

Dokumenty wymienione wyżej w pkt. 1 - 7 okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Dokumentami poświadczającymi uprawnienia osób niewidomych nie będących osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji są dokumenty wymienione w pkt 1-10 z tym, że muszą one stwierdzać niezdolność do pracy, inwalidztwo albo niepełnosprawność z powodu stanu narządu wzroku.

Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi 95 proc. - przy przejazdach dla:

 • opiekuna lub przewodnika towarzyszącego w podróży osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji: - jeden z dokumentów z pkt. 1 - 10.
 • przewodnika lub opiekuna towarzyszącego osobie niewidomej lub dla psa przewodnika: - jeden z dokumentów z pkt. 1- 10 (dodatkowo potwierdzające inwalidztwo narządu wzroku)
 • dla emerytów i rencistów korzystających z dwóch przejazdów w ciągu roku z ulgą 37 proc. są zaświadczenia wydane przez związki emerytów i rencistów (jest ich wiele, często w zależności od wykonywanego zawodu) według załącznika zamieszczonego w rozporządzeniu wraz z dowodem osobistym.

 

     

Koła terenowe
Oferty pracy

 • Pracownik sprzątający
  Pracownik sprzątający Oferta skierowana do osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności Numer...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Statystyka

Użytkowników : 7
Artykułów : 187
Odsłon : 743831
Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 

ARCHIWUM      strona główna     kontakt     mapa serwisu      dla pracowników