Formy wsparcia

Przewidziane formy wsparcia:

 • Wsparcie Asystentów Osobistych Osoby Niesłyszącej
 • Usługa Asystenta Osobistego Osoby Niesłyszącej / doradcy on-line
 • Indywidualne wsparcie terapeutyczne
 • Indywidualne wsparcie prawne
 • Warsztaty rozwoju kompetencji społecznych i komunikacyjnych


Miejsce realizacji projektu:

 1. Polski Związek Głuchych Oddział Opolskich
 2. Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących
  ul. 1 Maja 21, 46-068 Opole

Kto może skorzystać z projektu?

W projekcie mogą wziąć udział:

osoby powyżej 18 roku życia, które uczą się lub zamieszkują na obszarze województwa opolskiego:

 • z terenu M. Opola
 • powiatu opolskiego
 • powiatu strzeleckiego
 • powiatu namysłowskiego
 • powiatu brzeskiego
 • powiatu krapkowickiego.

Osoby, które są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, niesamodzielne z niepełnosprawnością słuchową, które wymagają wsparcia w związku z niemożnością samodzielnej komunikacji ze słyszącą częścią społeczeństwa.

Projekt przygotowany jest dla 32 osób w tym 13 kobiet i 19 mężczyzn.

Cel projektu "RAZEM PRZEZ CISZĘ"

Głównym celem projektu jest rozwój i wzrost świadczenia usług asystenckich na rzecz osób z dysfunkcjami słuchu poprzez wsparcie Asystentów Osobistych Osób Niesłyszących, tzw. AOON.


Wsparciem objęte zostaną 32 osoby (13 kobiet i 19 mężczyzn) z terenu z terenu M. Opole oraz powiatów opolskiego, strzeleckiego, namysłowskiego, brzeskiego krapkowickiego.

Dodatkowymi celami projektu są:

 • wzrost ilości usług asystenckich świadczonych na rzecz osób z dysfunkcją słuchu
 • podniesienie u osób z dysfunkcjami słuch ich kompetencji interpersonalnych, organizacyjnych i społecznych
 • podniesienie poziomu u osób z dysfunkcjami słuch motywacji oraz wzrost samooceny poprzez udział w indywidualnym poradnictwie terapeutycznym oraz warsztatach rozwoju kompetencji społecznych i komunikacyjnych
 • wzrost poziomu wiedzy prawniczej osób z dysfunkcjami słuchu, niezbędnej do rozwiązywania problemów dnia codziennego poprzez udział w indywidualnych spotkaniach z prawnikiem.