Ochrona praw konsumentów – osób z niepełnosprawnością słuchu

Zarząd Główny Polskiego Związku Głuchych w terminie od 1 września do 31 grudnia 2018 r. realizuje projekt „Ochrona praw konsumentów -osób z niepełnosprawnością słuchu”. 
Projekt ten realizowany jest dzięki finansowaniu ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Plakat informujący o projekcie - Bezpieczeństwo Twoich FinansówCelem projektu jest przede wszystkim ochrona konsumentów z niepełnosprawnością słuchu przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi w zakresie sprzedaży produktów finansowych, poprzez realizację działań prewencyjnych. Celem ma być także ograniczenie barier komunikacyjnych osób głuchych, wzrost ich wiedzy na temat praw konsumenckich, zagadnień finansowych (mi.in takich jak: polisolokata, kredyt w walucie obcej oraz obligacje korporacyjne), zagrożeń a także podniesienie wiedzy pracowników instytucji finansowych zajmujących się sprzedażą usług finansowych.

Rezultatem projektu ma być wzrost świadomości osób z niepełnosprawnością słuchu na temat systemu ochrony praw konsumentów oraz wzrost ich wiedzy z zakresu zagadnień finansowych, a także opracowanie i rozpowszechnienie materiałów informacyjnych.

Główne działania w projekcie:

 • powstanie 3 filmów instruktażowych dla osób z niepełnosprawnością słuchu, które przedstawią na przykładach w jasny i zrozumiały sposób zagadnienia w zakresie sprzedaży produktów finansowych – polisolokat, kredytów w walucie obcej i obligacji korporacyjnych
 • powstanie 2 filmów instruktażowych dla pracowników banków o zasadach i potrzebach w zakresie obsługi osób z niepełnosprawnością słuchu w bankach
 • przeprowadzenie warsztatów z zagadnień dotyczących produktów finansowych – dwa warsztaty w każdym województwie
 • opracowanie materiałów informacyjnych.

Dobre i złe praktyki w obsłudze osób głuchych

Polski Związek Głuchych w ramach projektu ,,Ochrona praw konsumentów- osób z niepełnosprawnością słuchu” stworzył filmiki o zasadach i potrzebach w zakresie obsługi osób głuchych skierowane do instytucji finansowych. Powstały dwa filmy Dobre praktyki i Złe praktyki.

Dobre praktyki

 

Złe praktyki

 

Produkty finansowe

Polski Związek Głuchych Zarząd Główny w ramach projektu ,,Ochrona praw konsumentów – osób z niepełnosprawnością słuchu” przygotował trzy filmowe materiały edukacyjne w polskim języku migowym. Dotyczą one produktów finansowych tj.: polisolokaty, kredyty, obligacje korporacyjne. Ponadto w każdym Oddziale Polskiego Związku Głuchych znajdują się broszury zawierająca informacje o ww. produktach.

Celem projektu była przede wszystkim ochrona konsumentów z niepełnosprawnością słuchu przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi w zakresie sprzedaży produktów finansowych, poprzez realizację działań prewencyjnych.

Kredyt

Obligacje

Polisolokata

Informacja o przetwarzanych danych osobowych

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO)

w imieniu Polskiego Związku Głuchych – Oddział Opolski z siedzibą w Opolu, ul. 1 Maja 21, 45-068 Opole. legitymującego się następującymi numerami wpisów do rejestrów: NIP: 754-26-83-789, REGON: 532181018, informujemy, iż przetwarzamy Państwa dane osobowe w sposób zapewniający pełne bezpieczeństwo ww. danych.

 • administratorem Państwa danych osobowych jest Polski Związek Głuchych – Oddział Opolski

 • kontakt z osobą uprawnioną do reprezentacji administratora danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz telefonem: 77 454 35 87

 • podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem realizacji na państwa rzecz świadczeń realizowanych przez Polski Związek Głuchych – Oddział Opolski

 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

 1. związanych z członkostwem w Polskim Związku Głuchych

 2. udziału w projektach i szkoleniach realizowanych przez Polski Związek Głuchych – Oddział Opolski

 3. otrzymywania wsparcia w Specjalistycznym Ośrodku Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci Młodzieży z Wadą Słuchu (jeżeli dotyczy)

 4. Po upływie okresu przechowywania danych wskazanego w punktach powyżej dane osobowe mogą być przechowywane w celach wskazanych w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności w celu:

 • dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wykonaniem poszczególnych umów,

 • windykacji należności

 • prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych czy mediacyjnych,

 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. podatkowych i rachunkowych,

 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

 • przechowywania dla celów zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa).

 • Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych danych w celach wskazanych w punktach a) i b) oraz c) powyżej jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na wykonaniu umowy zawartej z klientem i/lub podejmowaniu czynności zmierzających do zawarcia umowy (kontakt z klientem) oraz na budowaniu pozytywnych relacji z klientami.

 • Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych danych w celach wskazanych w punkcie d) powyżej jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych osobowych.

 • dane nie będą przekazywane do osób trzecich, z za wyjątkiem podmiotów uprawnionych do tego na mocy konkretnego przepisu prawa, (np., organy wymiaru sprawiedliwości, organy ścigania), powierzone podmiotom zapewniającym Administratorowi obsługę prawną, księgową, bankową i cyfrową (usługi hostingu, oprogramowania, realizacji płatności za pomocą systemu płatności elektronicznych) itp.), podmiotów świadczących usługi zdrowotne na rzecz PZG Opole,

 • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowych

 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres członkostwa w Polskim Związku Głuchych, a w przypadku udziału w szkoleniach oraz projektach – przez okres trwałości ww. szkoleń lub projektów, a po zakończeniu ww. okresów wyłącznie w zakresie, na zasadach i przez okres wskazany w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

 • Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu realizacji zadań statutowych PZG Opole zgodnie z przepisami prawa (księgowość) jak również w celach statystycznych.

 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 • konsekwencją braku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych jest brak możliwości świadczenia na Pana/Pani rzecz usług przez PZG Opole

 • Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowychprzed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, w szczególności Administrator udziela osobom mającym dostęp do danych osobowych klientów upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych w jego imieniu.

 • Dane osobowe klienta przekazywane Administratorowi są przetwarzane w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów RODO.

 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, mailem, lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) z użyciem platformy ePUAP. gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO

Non Formal Education is my power 2 

Projekt o tytule "Non Formal Education is my Power 2" to projekt stworzony przez sześciu partnerów z: Grecji, Rumunii, Portugalii, Polski i Finlandii. Był to kurs szkoleniowy, który jest kontynuacją wcześniejszego kursu również przeprowadzonego w Polsce. Kurs odbył się 11-13 kwietnia 2018 roku w Teresinie.

Razem w projekcie uczestniczyło 29 osób, w tym cztery osoby niesłyszące z dwóch różnych państw. Towarzyszyli im tłumacze języka migowego.

Jego główne cele to:

 • zwiększenie kompetencji w zakresie używania narzędzia jakim jest edukacja pozaformalna
 • dogłębne poznanie podejścia pozaformalnego
 • doświadczenie różnych aktywności bazujących na podejściu pozaformalnym
 • zdobycie i wykorzystanie w praktyce umiejętności adaptacji
 • przedstawionych aktywności do grup młodzieżowych o różnych profilach i wyzwaniach
 • rozpowszechnienie poznanych metod poprzez promocję filmów stworzonych w trakcie projektu  - filmy prezentujące i wyjaśniające różne metody pracy bazujące na podejściu pozaformalnym
 • interkulturowość z uwzględnieniem kultury głuchych
 • zapoznanie się z działalnością i profilem organizacji partnerskich

Głównym rezultatem tego szkolenia, oprócz oczywiście podniesienia kompetencji w wykorzystywaniu NFE czy zdobycia umiejętności dopasowania się do profilu grupy młodych ludzi, były filmy nagrane i zmontowane przez uczestników, w których uczestnicy podają instruktaż konkretnych aktywności przeprowadzanych metodami pozaformalnymi (jeden film - jedna aktywność). Filmy te są nie tylko zamieszczone na stronach www, ale głównie udostępnione w Salto toolbox oraz w mediach społecznościowych takich jak Facebook, Instagram i Snapchat. Zrobione są w różnych językach zawsze z tłumaczeniem na język angielski i migowy. Grupą docelową są zarówno osoby znające temat NFE jak i te, dla których nasze filmy z instruktażem będą nowym tematem  i inspiracją do działania. Aż trudno sobie wyobrazić jak dalece mogą oddziaływać takie filmy.... :)

 

Zapraszamy do obejrzenia: