Cel projektu "RAZEM PRZEZ CISZĘ"

Głównym celem projektu jest rozwój i wzrost świadczenia usług asystenckich na rzecz osób z dysfunkcjami słuchu poprzez wsparcie Asystentów Osobistych Osób Niesłyszących, tzw. AOON.


Wsparciem objęte zostaną 24 osoby (13 kobiet i 11 mężczyzn) z terenu powiatów: kędzierzyńsko-kozielskiego, nyskiego, prudnickiego, kluczborskiego i oleskiego.

Dodatkowymi celami projektu są:

 • wzrost ilości usług asystenckich świadczonych na rzecz osób z dysfunkcją słuchu
 • podniesienie u osób z dysfunkcjami słuch ich kompetencji interpersonalnych, organizacyjnych i społecznych
 • podniesienie poziomu u osób z dysfunkcjami słuch motywacji oraz wzrost samooceny poprzez udział w indywidualnym poradnictwie terapeutycznym oraz warsztatach rozwoju kompetencji społecznych i komunikacyjnych
 • wzrost poziomu wiedzy prawniczej osób z dysfunkcjami słuchu, niezbędnej do rozwiązywania problemów dnia codziennego poprzez udział w indywidualnych spotkaniach z prawnikiem.

Kto może skorzystać z projektu?

W projekcie mogą wziąć udział


Osoby powyżej 18 roku życia, które uczą się lub zamieszkują na obszarze województwa opolskiego z terenu powiatów: 

 • kędzierzyńsko-kozielskiego
 • nyskiego
 • prudnickiego
 • kluczborskiego
 • oleskiego.

Osoby, które są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, niesamodzielne z niepełnosprawnością słuchową, które wymagają wsparcia w związku z niemożnością samodzielnej komunikacji ze słyszącą częścią społeczeństwa.

Projekt przygotowany jest dla 24 osób w tym 13 kobiet i 11 mężczyzn.

Formy wsparcia

Przewidziane formy wsparcia:

 • Wsparcie Asystentów Osobistych Osoby Niesłyszącej
 • Usługa Asystenta Osobistego Osoby Niesłyszącej / doradcy on-line
 • Indywidualne wsparcie terapeutyczne
 • Indywidualne wsparcie prawne
 • Warsztaty rozwoju kompetencji społecznych i komunikacyjnych


Miejsce realizacji projektu:

 1. Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Oddziału Opolskiego PZG w Kluczborku,
  Rynek 1 – Ratusz, 46-200 Kluczbork
 2. Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Oddziału Opolskiego PZG w Nysie,
  ul. Moniuszki 5, 48-300 Nysa
 3. Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Oddziału Opolskiego PZG w Kędzierzynie-Koźlu,
  ul. Przechodnia 6/II i III, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
 4. Polski Związek Głuchych Oddział Opolskich,
  ul. 1 Maja 21, 46-068 Opole